fietsende man met rugzak

Verhoging vrijgestelde fietsvergoeding

Vanaf 1 januari 2024 zal het bedrag aan fietsvergoeding dat vrijgesteld is van socialezekerheidsbijdragen en belastingen opgetrokken worden tot 0,35 euro per kilometer. De vrijstelling zal maximaal gelden voor een bedrag van 2.500 euro.

Dit betekent niet dat iedereen die met de fiets komt recht heeft op dit nieuwe bedrag. Meestal zal er sectoraal een bedrag zijn afgesproken in een collectieve arbeidsovereenkomst hetgeen mogelijks lager ligt. Dan geldt dat lagere bedrag. Ook op ondernemingsniveau kan er een verschil zijn, maar de onderneming kan niet lager gaan dan het sectorale bedrag. Wel hoger! De onderneming kan dus beslissen deze 0,35 euro toe te kennen per afgelegde kilometer maar is dit niet verplicht, tenzij er een ondernemings-cao is in die zin. Maar let op: wanneer je meer dan het vrijgestelde bedrag van 2.500 euro als fietsvergoeding zou krijgen, dan wordt het bedrag dat hoger ligt als loon in rekening gebracht en belast! Je zou dan wel al meer dan 7.142 kilometer per jaar moeten fietsen.

Maaltijdcheques: alles wat je moet weten!

Maaltijdcheques zijn het populairste en meest verspreide extralegaal voordeel in België. Meer dan 2 miljoen werknemers in ons land hebben er recht op. Voor werkgevers zijn maaltijdcheques een interessante vorm van verloning, omdat er geen belastingen en RSZ-bijdragen op verschuldigd zijn. Ook voor de werknemer is de cheque vrijgesteld van RSZ-bijdragen en inkomstenbelastingen. De keerzijde van de medaille is dat werknemers geen maaltijdcheque krijgen wanneer ze bijv. ziek of tijdelijk werkloos zijn. Omdat er geen bijdragen op betaald worden, loopt onze sociale zekerheid ook een pak inkomsten mis.

Pensioenrapport vakbonden en werkgevers: wat zijn onze conclusies?

Vorig jaar vroeg de federale regering een advies aan vakbonden en werkgeversorganisaties over de pensioenen. Concreet werd onze mening gevraagd over drie onderwerpen:

  1. De sociale en financiële houdbaarheid van ons pensioensysteem
  2. De veralgemening van de tweede pensioenpijler
  3. De gezinsdimensie van de pensioenen

Alle adviezen over deze thema’s werden gebundeld in een lijvig pensioenrapport (een korte samenvatting lees je hier). Als ABVV trekken wij vier grote conclusies uit het rapport.

  1. De huidige voorwaarden om op vervroegd pensioen te kunnen gaan zijn te streng. Een werknemer kan bv. op vervroegd pensioen vanaf 60 jaar, maar moet daarvoor wel een loopbaan van 44 jaar kunnen aantonen (zonder enige correctie voor wie een zwaar beroep heeft).
  2. De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar (vanaf 2030) is problematisch. Uit het pensioenrapport blijkt immers dat de gemiddelde ‘gezonde levensverwachting’ in ons land 64 jaar is. Voor kortgeschoolde werknemers ligt deze levensverwachting nog lager (60,5 jaar voor vrouwen en 62 jaar voor mannen).
  3. Gelijke pensioenrechten voor zelfstandigen zijn een goede zaak, maar dat moet wel gepaard gaan met gelijke pensioenbijdragen. En dat is momenteel niet het geval. Simulaties tonen aan dat gelijke bijdragen noodzakelijk zijn om de betaalbaarheid van onze pensioenen te garanderen.
  4. De pensioenen van ambtenaren worden onterecht geviseerd. De voorbije jaren zijn de pensioenstelsels van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen naar elkaar toegegroeid. Dat heeft wel gezorgd voor een daling van het mediane ambtenarenpensioen. Het ABVV verzet zich tegen het feit dat bij elke besparingsoefening de pensioenen van de openbare sector geviseerd wordt.

 Hoe gaat het verder? De komende maanden gaan vakbonden en werkgevers verder discussiëren over de pensioenen. Twee punten zijn voor ons prioritair. Ten eerste willen wij een grondig debat over versoepelde pensioenvoorwaarden voor mensen die zwaar en belastend werk doen. Ten tweede willen we een hervorming van de gezinsdimensie, met betere pensioenen voor alleenstaande mannen en vrouwen (echtscheidingspensioen, overlevingspensioen, …).

En hoe staat het nu met de pensioenhervorming? Een tijd terug schreven wij een dossier over de pensioenhervorming van de federale regering. 

  • Volgens Europa was deze hervorming echter niet budget-neutraal (vooral door de invoering van de pensioenbonus), waardoor bijkomende aanpassingen nodig zijn.
  • De discussie over welke wijzigingen precies nodig zijn, is momenteel volop aan de gang. De focus ligt vooral op het minder snel laten stijgen van de ambtenarenpensioenen, maar ook een vervroegd pensioen voor iedereen na 42 jaar loopbaan ligt op tafel. De laatste stand van zaken lees je hier. De komende weken worden de laatste knopen definitief doorgehakt.

 

 

Coronawerkloosheid wordt volledig gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie

Was je in 2022 tijdelijk werkloos omwille van corona?

Dankzij daadkrachtig optreden van het ABVV heeft dit geen negatieve gevolgen voor de berekening van je vakantiegeld en vakantiedagen in 2023!

• Twee weken geleden raakte bekend dat 400.000 werknemers een deel van hun vakantiegeld en -dagen in rook zouden zien opgaan. De tijdelijke coronawerkloosheid in 2022 was immers niet gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie.
• Het ABVV schoot onmiddellijk in actie en voerde de druk op, zowel in het sociaal overleg als op straat. Met resultaat!

Op vrijdag 24 februari verklaarde minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dat er een volledige gelijkstelling komt.

Het ABVV is zeer tevreden met deze overwinning! Veel werknemers waren in 2022 tijdelijk werkloos omwille van corona, met heel wat loonverlies als gevolg. Voor ons was het dan ook onaanvaardbaar dat zij ook nog eens zouden moeten inboeten op hun vakantiedagen of vakantiegeld. 

Download pamflet

Zorgverlof of familiaal verlof? Wat eerst te nemen?

Stel je kind wordt plots ziek en jij moet thuis blijven. Voor 10 november 2022 moest je terugvallen op het zogenaamde familiaal verlof. Sinds 10 november 2022 heb je ook recht op 5 dagen zorgverlof per jaar.